- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์กใข้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศพัท์ของงานธุรการ เบอร์ภายใน ext.9110และภายนอก 055-267098 ใช้งานไม่ได้ เมื่อโทร.เข้ามีสัญญาณ แต่โทรศัพท์ไม่ดัง
สถานที่:
กองบริการการศึกษา งานธุรการและสารบรรณ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
8113
ผู้แจ้ง:
นางสาวนุสรา บ้านใหม่
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริการการศึกษา
วันที่:
19/10/2556 10:18:34
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 01/11/2556 13:09:58
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th