- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ประกาศสอบราคาที่ขึ้นเว็บเปิดไม่ได้ค่ะ
ประเภทงาน:
เว็บไซต์
รายละเอียด:
ประกาสสอบราคาประกวดราคาที่นำขึ้นเว็บไซต์มหาวิทยาลัยไม่สามารถเปิดไฟล์ค่ะ
สถานที่:
งานพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9133
ผู้แจ้ง:
นางสาวกฤษณา บุญมัติ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
17/10/2556 11:35:39
บันทึกการดำเนินการ:
ปรับปรุงฐานข้อมูลในเว็บไซต์แล้ว สามารถเปิดดูได้ตามปกติแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
พิสุทธิ์ ธิแก้ว ดำเนินการแก้ไขแล้ว
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 24/10/2556 09:03:01
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th