- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โทรศัพท์สายใน หมายเลข 4207 และ 4208 และ 4223 ใช้งานไม่ได้ เป็นห้องพักอาจารย์ และห้องสำนักงานสาขาคะ
สถานที่:
ควท.
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
4001
ผู้แจ้ง:
นางกัญญาวีร์ สมนึก
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
03/10/2556 13:44:11
บันทึกการดำเนินการ:
จะเข้าดำเนินการวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เข้าตรวจเช็คชั้น 3 เบอร์ 4207 ใช้งานได้ปกติ ชั้น4 ห้อง 410 เบอร์ 4208 ห้อง 403 เบอร์ 4224 ห้อง 404 เบอร์ 4223 เช็คระบบจ่ายสัญญาณปกติพบสายภายในห้องชำรุดมีหนูรอยกัดเป็นช่วงๆ ทั้งหมดไม่สามารถซ่อมแซมได้ อยู่ในช่วงดำเนินการเดินสายใหม่จากชั้น 1 มาชั้น 4 แยกคู่สายเข้าแต่ละห้องใหม่จะดำเนินเสร็จภายในวันที่ 17/10/56 ครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 13/11/2556 12:58:37
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th