- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เพิ่มจุดอินเตอร์เน็ต
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เนื่องจากมีการย้ายที่ตั้งใน กบค. ช่วยกรุณาเดินสายอินเตอร์เน็ต 2 จุด และโทรศัพท์ภายในและภายนอก 2 จุด
สถานที่:
กองบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0846889055
ผู้แจ้ง:
นางสมทรง ฤกษ์ทอง
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
กองบริหารงานบุคคล
วันที่:
01/10/2556 08:52:34
บันทึกการดำเนินการ:
ทำการติดตั้งใหม่ 1 จุด
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
เชษฐลักษณ์
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 15/10/2556 09:45:25
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th