- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอติดตั้งเบอร์โทรศัพท์ภายนอกเพิ่มเติม
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ภายนอกของกองบริการการศึกษาว่า ยังมีเบอร์ว่างอีกหรือเปล่า หากมีเบอร์ว่าง ช่วยมาติดตั้งให้ด้วยนะครับ
สถานที่:
กองบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9115
ผู้แจ้ง:
นายลูกขวัญ อินทร์คล้าย
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริการการศึกษา
วันที่:
30/09/2556 10:06:52
บันทึกการดำเนินการ:
กำลังดำเนินการเช็คคู่สาย ได้ดำเนินการเช็คคู่สายแล้วคู่สายเต็ม
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 04/10/2556 08:45:17
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th