- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เบอร์ 6000 และ 6505 โทรออกได้ แต่โทรเข้าไม่ได้ครับ
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
เบอร์ 6000 และ 6505 โทรออกได้ แต่โทรเข้าไม่ได้ครับ
สถานที่:
สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055282792
ผู้แจ้ง:
นายวิชิต เหล็กคำ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่:
27/09/2556 15:01:30
บันทึกการดำเนินการ:
กำลังดำเนินการเช็คอุปกรณ์เบอร์ต้นทาง
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 30/09/2556 08:55:59
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th