- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เข้าดูข้อมูลในไฟล์ไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เข้าอินเตอร์เน็ตได้แต่ไม่สามารถอ่านรายละเอียดได้โดยเฉพาะเว็บซ์ของมหาลัย
สถานที่:
งานตรวจสอบภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
242
ผู้แจ้ง:
น.ส.สุกัลยา อินทะเสน
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
งานตรวจสอบภายใน
วันที่:
14/01/2552 09:57:47
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 14/01/2552 14:37:21
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th