- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ใช้งานอินเตอร์ไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้
สถานที่:
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0894603154
ผู้แจ้ง:
นางสาววัชรี ปัญญาวงศ์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
วันที่:
05/09/2556 09:17:46
บันทึกการดำเนินการ:
ยังไม่สามารดำเนิการให้แล้วเสร็จได้เนื่องจากสายเส้นหลักขาด จะเข้าดำเนินการวันที่ 6 ก.ย.
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 15/10/2556 09:48:16
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th