- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
internet ที่แฟลตอาจารย์เก่าใช้ไม่ได้ limited connection
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
สามารถ connect เข้า internet ได้ แต่ขึ้น limited connection เป็นมาสองวันแล้วค่ะ
สถานที่:
แฟลตอาจารย์เก่า
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
081-9510658
ผู้แจ้ง:
นางสาวรำไพ โกฎสืบ
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
13/01/2552 14:15:29
บันทึกการดำเนินการ:
ได้ไปทำการตรวจสอบแล้วและสามารถใช้งานได้เป็นปกติ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว และนายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 17/01/2552 09:58:00
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th