- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ย้ายโต๊ะทำงาน
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
ย้ายโต๊ะทำงานใหม่ค่ะขอความอนุเคราะห์เดินสายโทรศัพทย์ภายในใหม่ค่ะ
สถานที่:
กองบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9117
ผู้แจ้ง:
นางสาวเพ็ญพักตร์ ราวิล
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริการการศึกษา
วันที่:
07/08/2556 09:50:58
บันทึกการดำเนินการ:
ต้องขออภัยเนื่องจากแขนหักยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้จะดำเนินการได้วันที่ 9 กันยายน 2556
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 29/08/2556 11:50:20
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th