- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โปรแกรม Photoshop ใช้งานไม่ได้ มันฟ้องให้ใส่ซีเรียล
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โปรแกรม Photoshop ใช้งานไม่ได้ มันฟ้องให้ใส่ซีเรียล เครื่องที่มหาวิทยาลัยให้มาใหม่ล่าสุด
สถานที่:
ห้องงานหลักสูตรและแผนการเรียน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
253
ผู้แจ้ง:
นายลูกขวัญ อินทร์คล้าย
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
กองบริการการศึกษา
วันที่:
09/01/2552 09:32:06
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 12/01/2552 10:53:32
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th