- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
internet แฟลตอาจารย์ หอราชพฤษภ์ ใช้ไม่ได้อีกแล้ว
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
internet แฟลตอาจารย์ หอราชพฤษภ์ ใช้ไม่ได้อีกแล้ว เฉพาะสายสัญญาน
สถานที่:
แฟลตอาจารย์ หอราชพฤษภ์ ทางออกประตู 3
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0897044189
ผู้แจ้ง:
อาจารย์รติวัฒน์ ปาริศรี
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
30/06/2556 22:03:39
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียวเนตรและนายธนกร เปี่ยมสินธุ์
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/07/2556 11:25:27
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th