- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ระบบVOIPไม่สามารถใช้ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์ระบบVOIPไม่สามารถติดต่อประสานงานออกและเข้าได้
สถานที่:
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055230596
ผู้แจ้ง:
นางสาวเบญจพร บุญศิริรุ่งเรือง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
วันที่:
24/06/2556 09:21:16
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 02/07/2556 10:48:37
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th