- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายใน 9115 ใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ด้วยโทรสัพท์ของกองบิรการการศึกษาสายใน เบอร์ 9115 ใช้งานไม่ได้ รบกวนช่วยตรวจสอบให้หน่อยคับ...
สถานที่:
กองบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267101
ผู้แจ้ง:
นายลูกขวัญ อินทร์คล้าย
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริการการศึกษา
วันที่:
17/06/2556 14:46:26
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/06/2556 14:10:08
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th