- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ที่สำนักงานใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้จำนวน 1 เครื่อง จากทั้งหมด 3 เครื่อง
สถานที่:
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 4 อาคาร ม
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267077, ภายใน 9810
ผู้แจ้ง:
นางสาวเดือนเพ็ญ สนโต
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่:
06/01/2552 10:05:05
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายฐณวัฒน์ กล่ำสกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 06/01/2552 15:51:54
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th