- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เข้าเว็บคณะไม่ได้
ประเภทงาน:
เว็บไซต์
รายละเอียด:
ไม่สามารถเข้าไปปรับปรุงแก้วไขข้อมูลใดๆได้เลย
สถานที่:
www.edu.psru.ac.th คณะครุศาสตร์ ส่วนวังจันทน์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0899601815
ผู้แจ้ง:
นายนรินทร์ อินตาติ๊บ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
14/06/2556 10:52:25
บันทึกการดำเนินการ:
ฐานข้อมูลมีปัญหาทำให้หน้าเว็บแสดงผลไม่ได้ครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้เป็นปกติแล้วครับ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/07/2556 10:59:52
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th