- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ขอความอนุเคราะห์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบสัญญาอินเตอร์เน็ต เนื่องจากไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้
สถานที่:
สถานที่ทำงานคุณรัชนี อาคารสารภี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0812809961 หรือ 4215
ผู้แจ้ง:
นางกัญญาวีร์ สมนึก
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
13/06/2556 08:31:04
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียวเนตรและนายธนกร เปี่ยมสินธุ์
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/07/2556 11:27:00
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th