- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์ภายใน เบอร์ 1422 ใช้ไม่ได้ เบอร์ 1400 เสียงขาด ๆ หาย ๆ
สถานที่:
ห้องการเงิน และห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตฯ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0-5530-2860
ผู้แจ้ง:
นางฉลอม พรมอ่วม
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
โรงเรียนสาธิต
วันที่:
11/06/2556 09:12:01
บันทึกการดำเนินการ:
เช็คคู่สายแล้วไม่ขาด พอร์ตสัญญาณโทรศัพท์เสียกำลังดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 01/07/2556 08:57:58
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th