- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เบอร์ภายใน 9705 ของสำนักงานบัณฑิตใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เบอร์ภายใน 9705 ของห้องสมุด สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษาใช้งานไม่ได้
สถานที่:
ห้องสมุด สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-241711
ผู้แจ้ง:
นายคัมภีวัฒน์ คำถาเครือ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
วันที่:
05/06/2556 15:56:47
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 12/06/2556 09:30:08
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th