- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอให้เปลี่ยนลิงค์เว็บไซต์คะ
ประเภทงาน:
เว็บไซต์
รายละเอียด:
การเข้าเว็บคณะวิทยาการจัดการแสดงลิงค์ไม่เหมือนกัน 1. เข้าทางหน้า www.psru.ac.th/ คณะ / เลือกคณะวิทยาการจัดการ แสดงลิงค์คือ "http://pibul2.psru.ac.th/~foms/index.html" ผลลัพธ์เป็นหน้าเว็บของคณะวิทยาการจัดการ 2. ถ้าพิมพ์ url เป็น http://ms.psru.ac.th ผลลัพธ์เป็นหน้าเว็บของคณะวิทยาการจัดการ อยากให้ลิงค์ทั้งสองอันเป็นเหมือนกันได้ไหม?คะจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ขอบคุณคะ
สถานที่:
คณะวิทยาการจัดการ อาคารพระปกเกล้า
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0-5526-7103
ผู้แจ้ง:
น.ส.สุรีย์พร แก้วหล่อ
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
05/01/2552 14:29:24
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเสกสรรค์ ศิวิลัย
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 05/01/2552 16:00:27
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th