- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โน๊ตบุคติดไวรัสคอมพิวเตอร์
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
โปรแกรมสแกนไวรัสตรวจพบไวรัสคอมพิวเตอร์ชื่อ maleware และ autorun ในคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค แต่ไมสามารถลบออกไปได้ ขอรบกวนช่วยส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยแก้ไขด้วยครับ
สถานที่:
ห้อง กอ.206 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
089-1798691
ผู้แจ้ง:
อาจารย์ปรีชา มูลสาร
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
30/05/2556 13:53:50
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 12/06/2556 11:53:02
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th