- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โทรศัพท์ เบอร์ 1422 ห้องงานการเงิน และห้องผู้อำนวยการ ใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ
สถานที่:
งานการเงิน อาคารการศึกษาปฐมวัยชั้น 1 โรงเรียนสาธิต มรพส.
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0 - 5530 - 2860
ผู้แจ้ง:
นางฉลอม พรมอ่วม
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
โรงเรียนสาธิต
วันที่:
21/05/2556 08:25:52
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/05/2556 11:33:06
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th