- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ทำไมส่งไฟล์ข้อมูลทางเมล์ไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ช่วงหลังทำงานโดยให้นศ.ส่งรายงานทางอีเมล์แล้วส่งกลับเพื่อแก้ไข แต่ส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล์ที่บ้านพักไม่ได้ ตอนแรกคิดว่า อีเมล์ hotmail / gmail มีปัญหา ลองไปส่งที่อื่นกลับได้ จึงสงสัยว่าจะมีปัญหาที่ระบบของมหาวิทยาลัย เปิดเมล์ได้แต่ส่งข้อมูลไม่ได้ ช่วยให้คำแนะนำด้วย roong001@hotmail.com
สถานที่:
บ้านพักส่วนวังจันทน์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
089-7089293
ผู้แจ้ง:
อาจารย์ รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรือง
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่:
28/12/2551 09:35:01
บันทึกการดำเนินการ:
ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว และนายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 19/01/2552 09:05:34
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th