- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเตอร์เน็ตที่บ้านใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เรียนผู้ที่เกี่ยวข้อง ขอความกรุณาช่วยแก้ไขระบบอินเตอร์เน็ตที่หอพักดุษฎีโดม ส่วนวังจันทน์ ด้วย เนื่องจากบ้าน อ.รุ่งนภา อยู่หลังหอดุษฎี ได้เชื่อมสายอินเตอร์เน็ตใช้ร่วมกับหอ ปรากฏว่า 3 วันมาแล้วที่เปิดใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ทำให้เตรียมการสอน+ทำงานค้นคว้าไม่ได้ ขอความอนุเคราะห์ช่วยตรวจสอบให้ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง อ.รุ่งนภา คณะมนุษย์ฯ สาขา รปศ.
สถานที่:
บ้านพักมหาวิทยาลัย 66/14 ส่วนวังจันทน์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
089-7089293
ผู้แจ้ง:
อาจารย์ รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรือง
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่:
28/12/2551 09:28:21
บันทึกการดำเนินการ:
ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ปัญหาเกิดจากมีการปิด switch ภายในตึกหอพักดุษฎีโดม
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว และนายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 19/01/2552 09:07:04
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th