- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
บล๊อกอินเตอร์เน็ต CA244 ไม่มีสัญญาณ
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
บล๊อกอินเตอร์เน็ต CA244 ไม่มีสัญญาณ
สถานที่:
กองบริหารบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9220
ผู้แจ้ง:
นางสาวนิตยา กระเร็น
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริหารงานบุคคล
วันที่:
09/04/2556 09:34:34
บันทึกการดำเนินการ:
เปลียนแนวสายใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลีแ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 20/04/2556 10:46:47
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th