- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอความอนุเคราะห์ลง windows ค่ะ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยมาลง windows ที่ถูก license ให้หน่อยค่ะ (เครื่อง Note book ของอาจารย์ค่ะ)
สถานที่:
ห้อง กอ. 206 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0829470899
ผู้แจ้ง:
นางยิ่งลักษณ์ มูลสาร
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
03/04/2556 12:11:29
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากเป็นเครื่องส่วนตัว จึงใช้ lisen มหาลัยไม่ได้ครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 17/05/2556 09:10:47
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th