- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอรหัสผ่านเข้าระบบ iPassport ของ อ.สุชาติ
ประเภทงาน:
ระบบ iPassport
รายละเอียด:
ขอรหัสผ่านเข้าระบบ iPassport ของ อ.สุชาติ เนื่องจะอาจารย์ลืม User และ Password เบอร์โทรศัพท์ก็เปลี่ยนไม่สามารถตรวจสอบได้ จึงขอรบกวนทางศูนย์ แจ้ง รหัสมาที่ E-mail: kongsak_sci@psru.ac.th ขอบคุณล่วงหน้าครับ (รหัสประจำตัวประชาชน 3659900187856)
สถานที่:
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
4300
ผู้แจ้ง:
นายคงศักดิ์ ดีธงทอง
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
26/12/2551 09:24:58
บันทึกการดำเนินการ:
ทำการส่ง Username และ Password ไปที่เมลล์ที่แจ้งให้เรียบร้อยแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
มอบหมายให้นายเกรียงกมล คำมาและนายโสภณ พินิจกิจเจริญกุล ดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 26/12/2551 10:23:27
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th