- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ห้อง MS104 คณะวิทยาการจัดการ และชั้น 4 อาคารปกเกล้า
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
รบกวนส่งช่างมาเช็คโทรศัพท์ห้อง MS104 คณะวิทยาการจัดการ หน่อยคะ ไม่มีสัญญานเลยคะ และชั้น 4 อาคารปกเกล้า โทรศัพท์ใช้ไม่ได้เลยคะ
สถานที่:
คณะวิทยาการจัดการและอาคารปกเกล้า
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267103
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุรีย์พร แก้วหล่อ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
01/04/2556 09:52:40
บันทึกการดำเนินการ:
กำลังดำเนินการเช็คระบบคู่สาย
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 14/05/2556 07:32:53
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th