- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ลำโพงใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ลำโพงของตัวเครื่องใช้ไม่ได้ขึ้นกากบาทสีแดง โปรแกรมน่าจะมีปัญหา
สถานที่:
งานพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9130
ผู้แจ้ง:
นางสาวพิมพ์พิชญาณ์ โฉมสุข
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
27/03/2556 14:46:00
บันทึกการดำเนินการ:
ระบบปฏิบัติการมีปัญหา ไม่ยอมให้เปิดใช้งานอุปกรณ์เสียง แจ้งแล้วว่าต้องลงเครื่องใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายโสภณ พินิจกิจเจริญกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 27/03/2556 16:26:58
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th