- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เว็บไซต์ตรวจสอบภายในค่ะ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
จากที่เคยแจ้งไปว่ามีปัญหาค่ะ เว็บไซต์ สำนักงานสภาสามารถเข้าใช้ได้ค่ะ แต่เว็บไซต์ตรวจสอบภายในอัพโหลดไม่ได้ค่ะ เข้าไปแล้วไม่มี โฟล์เดอร์ publish ค่ะ อัพโหลดไม่ได้
สถานที่:
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9232
ผู้แจ้ง:
นางสาวพรรณภัทรา สุดแสง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
งานประชุมและพิธีการ
วันที่:
22/03/2556 15:31:50
บันทึกการดำเนินการ:
User ลบ โฟลเดอร์ Public_html ทำให้แสดงผลเว็บไม่ได้ ดำเนินการสร้างใหม่ และแจ้งวิธีการใช้งานและวิีธีการอัพโหลดให้กับ User แล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
พิสุทธิ์ ธิแก้ว ดำเนินการแก้ไขแล้ว
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/07/2556 11:08:23
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th