- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ลงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคุ้มครองอุบัติเหตุและทำช่องกรอกข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนแต่ไม่มีรายชื่อ
ประเภทงาน:
เว็บไซต์
รายละเอียด:
ลงประกาศและทำช่องกรอกข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนแต่ไม่มีรายชื่อ (กองพัฒนานักศึกษาขอความอนุเคราะห์)
สถานที่:
-
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
-
ผู้แจ้ง:
นายเสกสรรค์ ศิวิลัย
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
23/12/2551 10:59:35
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว http://www.psru.ac.th/news/221251/index.php
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเสกสรรค์ ศิวิลัย
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/12/2551 11:00:25
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th