- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ติดตั้งระบบเครือข่าย
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ขอความอนุเคราะห์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตั้ง ระบบเครือข่าย อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พืชศาสตร์ (ที่สัญญาณ Wi-Fi ใช้ไม่ได้) เนื่องจาก บุคลากร ต้องใช้ internet ในการทำงาน
สถานที่:
อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267080
ผู้แจ้ง:
นายอดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
22/03/2556 10:51:23
บันทึกการดำเนินการ:
ติดตั้งอุปกร์ wifi ใหม่ 2 จุด
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/05/2556 16:56:48
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th