- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เว็บไซต์สำนักงานสภาค่ะ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ก่อนหน้านี้ใช้งานได้ปกติค่ะ แต่พอวันนี้เข้าไปตรวจเช็คพบว่า มีโฟลเดอร์อะไรไม่รู้ แล้วไฟล์ที่อัพโหลดเว็บสำนักงานสภาไป หายไปค่ะ(โดยไม่ทราบสาเหตุ)
สถานที่:
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9233
ผู้แจ้ง:
นางสาวพรรณภัทรา สุดแสง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
งานประชุมและพิธีการ
วันที่:
14/03/2556 09:30:42
บันทึกการดำเนินการ:
เปลี่ยนแปลงพื้นที่เำก็บข้อมูลและฐานข้อมูลแล้ว หน้าเว็บใช้งานได้ปกติแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว, นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียวเนตรและนายธนกร เปี่ยมสินธุ์
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/07/2556 11:12:08
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th