- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เข้าเว็บ e-learning ไม่ได้ค่ะ
ประเภทงาน:
เว็บไซต์
รายละเอียด:
จะเข้ามาเตรียมสื่อการสอนออนไลน์ ช่วงกลางคืนมีปัญหาตลอดค่ะ แต่ตอนกลางวันเข้าได้ไม่มีปัญหา ช่วยแก้ไขด้วยนะคะ
สถานที่:
แฟลตราชพฤกษ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0869316216
ผู้แจ้ง:
นางสาวธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
08/03/2556 21:40:37
บันทึกการดำเนินการ:
อินเทอร์เน็ตหอพักมีปัญหา แก้ไขปัญหาแล้ว ใช้งานระบบได้แล้วครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว, นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียวเนตรและนายธนกร เปี่ยมสินธุ์
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/07/2556 11:14:05
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th