- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เปิดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้
ประเภทงาน:
เว็บไซต์
รายละเอียด:
ติด user password ตอนเข้า windows ด่วนมากๆค่ะ ต้องเอาประกาศสอบราคาลงกรมบัญชีกลาง (เครื่องคุณอรทย ยิ้มอ่ำ)
สถานที่:
งานพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
3133
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุวพัชร สันติสุวรรณ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
01/03/2556 09:39:11
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายโสภณ พินิจกิจเจริญกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 05/03/2556 14:24:39
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th