- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
จอคอมพิวเตอร์ไม่ติด
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เปิดเครื่องคอมฯ หน้าจอคอมไฟเข้าแต่หน้าคอมฯไม่ทำงาน
สถานที่:
งานตรวจสอบภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
242
ผู้แจ้ง:
น.ส.พจนีย์ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
งานตรวจสอบภายใน
วันที่:
16/12/2551 09:35:15
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากใช้งานมานานทำให้หลอดภาพเสื่อมสภาพจำเป็นต้องเปลี่ยนจอใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/12/2551 09:21:23
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th