- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ให้ลงโปรแกรมประกาศประกวดราคาขึ้นเว็บไซต์
ประเภทงาน:
เว็บไซต์
รายละเอียด:
ขอความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่ (พิสุทธิ์) 1. ลงโปรแกรมนำประกาศประกวดราคาขึ้นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 2. ช่วยย้ายประกาศร่าง TOR ของงานก่อสร้างอาคารคณะมนุษย์ฯ ไปที่ประกวดราคาให้ด้วย
สถานที่:
งานพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9133
ผู้แจ้ง:
คุณอรทัย ยิ้มอ่ำ
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
28/02/2556 09:31:34
บันทึกการดำเนินการ:
แก้ไขตามที่ต้่องการแล้วครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
พิสุทธิ์ ธิแก้ว ดำเนินการแล้ว
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/07/2556 11:15:36
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th