- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ข้อมูลในคอมพิวเตอร์หาย
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ข้อมูลในคอมพิวเตอร์หาย จะรบกวนให้ช่วยกู้ข้องมูลให้ครับ
สถานที่:
ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ตึก ฉ. ห้อง 104
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0841210413
ผู้แจ้ง:
นายธีรวุฒิ ทองทับ
ตำแหน่ง:
อาจารย์ประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่:
22/02/2556 14:13:37
บันทึกการดำเนินการ:
ยกมาซ่อม
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 26/02/2556 12:17:33
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th