- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ต้องการติดตั้ง active license ของ microsoft xp
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่มาติดตั้ง active license ของ microsoft xp ให้ Note book ของอาจารย์ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ประมาณ 4 เครื่อง) ด้วยค่ะ
สถานที่:
ห้อง กอ. 206 และห้องพักรองคณบดี 212
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
089-1798691
ผู้แจ้ง:
นางยิ่งลักษณ์ มูลสาร
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
21/02/2556 06:35:27
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย ไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/07/2556 16:08:40
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th