- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบ internet
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
internet บ้านพัก ทะเลแก้ว ไม่แจกเบอร์ ip อะครับ (โซนบ้านพักท่าน อธิการ รศ.ทัศนีย์ ครับ) ขอบคุณครับ
สถานที่:
บ้านพักทะเลแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267080
ผู้แจ้ง:
นายอดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
19/02/2556 19:05:29
บันทึกการดำเนินการ:
link fiber ศูนย์ it อาคารเทคโนมีปัญหา ทำการแก้ไขแล้วครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/03/2556 13:18:49
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th