- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
wifi ห้อง ผอ. ใช้งานไม่ไำด้ รบกวนมาติดตั้ง อุปกรณ์(มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณที่ สวจ.)
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
wifi ห้อง ผอ. ใช้งานไม่ไำด้ รบกวนมาติดตั้ง อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ทาง สวจ. มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณอยู่แล้ว 1 ตัว
สถานที่:
ห้องผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
7211
ผู้แจ้ง:
นายสามารถ เน่าบู่
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่:
18/02/2556 11:30:38
บันทึกการดำเนินการ:
ติดตั้ง Wifi ใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/02/2556 08:47:02
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th