- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ขอความอนุเคราะห์จากศูนย์ IT กรุณาช่วยลงโปรแกรม antivirus ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในห้องพักอาจารย์ จำนวน 4 เครื่อง
สถานที่:
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
05-5267-074
ผู้แจ้ง:
นายกฤษณะ บุญเทียน
ตำแหน่ง:
อาจารย์ประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
31/01/2556 14:59:50
บันทึกการดำเนินการ:
รับทราบครับ รอตัวใหม่ไปติดตั้งให้
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 26/02/2556 11:18:12
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th