- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ห้อง คณบดี อาคาร 4 เทคโนอุตฯ ไม่มีสัญญาณ
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์ห้อง คณบดี อาคาร 4 เทคโนอุตฯ ไม่มีสัญญาณ
สถานที่:
ห้อง คณบดี อาคาร 4 เทคโนอุตฯ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
6000
ผู้แจ้ง:
นายวิชิต เหล็กคำ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่:
31/01/2556 10:06:12
บันทึกการดำเนินการ:
กำลังดำเนินการเช็คคู่สายและอุปกรณ์ ได้ดำเนินการเช็คแล้วพบอุปกรณ์ชำรุดกำลังดำเนินเปลี่ยนอุปกรณื
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 14/05/2556 07:32:37
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th