- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์ Restart เองตลอดเวลา/หน้าจอสั่น ทำงานไม่ได้เลย
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
คอมพิวเตอร์ Restart เองตลอดเวลา/หน้าจอสั่น ทำงานไม่ได้เลย
สถานที่:
งานตรวจสอบภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
242
ผู้แจ้ง:
น.ส.สุกัลยา อินทะเสน
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
งานตรวจสอบภายใน
วันที่:
11/12/2551 13:20:52
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายฐณวัฒน์ กล่ำสกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 12/12/2551 09:32:38
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th