- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ใช้อินเตอร์ไม่ได้ค้า
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ป 201 ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้คะ เนื่องจากทางศูนย์ IT Fix port ไว้ คิดว่า Port น่าจะเสียนะคะ ช่วยมาดูให้หน่อยค้า อาจารย์เขาสอนกันไม่ได้คะ
สถานที่:
อาคารพระปกเกล้า
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
083-1622599
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุรีย์พร แก้วหล่อ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
18/01/2556 09:19:09
บันทึกการดำเนินการ:
สายมีปัญหา RJ 45 up link เสีย
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว, นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียวเนตรและนายธนกร เปี่ยมสินธุ์
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 29/01/2556 09:53:34
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th