- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่สามรถเปิดโปรแกรม Adobe Reader ได้
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
โปรแกรม Adobe Reader ไม่สามารถเปิดได้จากเว็ปไวต์แต่ถ้าจากเอกสารที่ไม่ใช่จากหน้าเวปเปิดได้
สถานที่:
กองกลาง สนอ.
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9188
ผู้แจ้ง:
นางสาวสรัญญา วิชัย
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สำนักงานอธิการบดี
วันที่:
08/01/2556 09:19:03
บันทึกการดำเนินการ:
เครื่องสามารถเปิดได้เป็นปกติแล้วครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย โสภณ พินิจกิจเจริญกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 09/01/2556 13:58:02
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th