- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
กรุณาเพิ่มช่องในการรับสมัครงาน เพิ่มช่อง ปี 2556
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ช่องการรับสมัครงาน เนื่องจากปี 2555 ได้สิ้นสุดลงแล้ว กรุณาเพิ่มช่องปี 2556 โดยด่วนด้วยครับ เพราะในขณะนี้กองบริหารงานบุคคลเปิดรับสมัครใหม่แล้ว ขอบคุณครับ
สถานที่:
กองบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0846889055
ผู้แจ้ง:
นางสมทรง ฤกษ์ทอง
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
กองบริหารงานบุคคล
วันที่:
03/01/2556 11:09:16
บันทึกการดำเนินการ:
เพิ่มช่องเติม พ.ศ. 2556 เพิ่มเติมแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
พิสุทธิ์ ธิแก้ว แก้ไขแล้ว
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 19/07/2556 09:11:25
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th