- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เปิดเครื่องไม่ติด
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เปิดเครื่องไม่ติดเลย
สถานที่:
กองบริการการศึกษา (ห้องเบอร์ 3)
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267100
ผู้แจ้ง:
นางสาวเพ็ญพักตร์ ราวิล
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริการการศึกษา
วันที่:
02/01/2556 11:26:37
บันทึกการดำเนินการ:
แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายโสภณ พินิจกิจเจริญกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/01/2556 09:51:26
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th