- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ต้องการสัญญาณ wifi เพิ่มค่ะ
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
ต้องการสัญญาณ wifi เพิ่ม ณ ห้องแนะแนวฯ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 2 ค่ะ
สถานที่:
ห้องแนะแนวฯ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9614, 9602
ผู้แจ้ง:
นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
17/12/2555 13:35:52
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/07/2556 11:29:03
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th