- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์กลางของมหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งานได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์กลางของมหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 2 เครื่อง ทำให้ไม่สามารถติดต่อหน่วยงานต่างๆด้วยเบอร์ภายในได้
สถานที่:
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ส่วนวังจันทน์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-230596
ผู้แจ้ง:
นางสาวเบญจพร บุญศิริรุ่งเรือง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
วันที่:
15/12/2555 13:50:08
บันทึกการดำเนินการ:
คู่สายชำรุด ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าทีี่กองกลางที่ดูแลคู่สายแล้วครับ แล้วจะติดตามให้เป็นระยะ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/12/2555 18:02:34
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th